Avrupa İslami İlimler Enstitüsü

İsmi:

(Institut Européen des Sciences Islamiques) olan bu kurum, bilimsel ve akademik eğitim için kurulmuştur. Ticari değildir. Belçika ekonomi başkentinde 2011 Nisan ayında kurulmuştur.

Amaç:

Bir buçuk asırdan daha fazla bir zamandan beri Avrupa’nın İslam’ı ve Kur’an’ı araştırmalarından sonra araştıran kişi, genel olarak bütün Batıda özel olarak Avrupa memleketlerinde Kur’an ve İslamın hala bilinmediğini düşünebilir. İşte bunun içindir ki; Avrupa İslami İlimleri Enstitüsü kendisine eksen bir amaç çizmiştir. O da şudur: Bütün Avrupa ortamlarında gerek dil açısından, gerek hukuk açısından ve gerek maneviyat açısından İslami ilimleri tanıtmak.

Vizyon:

Enstitü, İslam’ın şeriat ilimleri eğitimini vermeye; Kur’an ve ilgili ilimleri okutmak için esaslı bir yöntemi kurmaya çalışır. Bunu yaparken de Avrupa standartlarında akademik bir eğitim verir. Bununla bütün çağlar ve bütün sosyal alanlar için İslami ilimleri sunar, öğretir ve ezberletir.

Misyon:

Bütün Avrupa’da ve özellikle İslam Âleminde İslami ve şer’i ilimleri anlama ve kabullenme seviyesinin yükselmesine katılmak. Böyle önemli bir görev ise, ancak sağlıklı ve dengeli bir bakış açısını oluşturmakla olur. Bu da bütün yayın araçlarıyla, yayın yapmak ve kongre, kurs, konferans ve derslerle ancak gerçekleşebilir. Ayrıca dünyada ve Avrupa’da İslami şer’i ilimlerle ilgilenen bütün çevrelere açık, ilimde yardımlaşma ve iletişimler gerekir. Delillerle basit ve aşırı ideolojilere ve İslam’a düşman görüşlere cevap vermek gerekir.

Değerler:

  • İlim ve ilim ehline karşı saygı, sevgi ve samimiyet ile donanmak. Enstitünün rehberleri, hocaları ve görevlileri arasında İslami ahlakı, insani değerleri sevdirmek ve onları hayatın dayanakları yapmak.
  • Kardeşlik, istişare, bilgi ve çalışma gibi değerleri edinen, herkese açık ciddi, ilmi bir çevre oluşturmak.
  • Engelleri ve kapalılığı atmak, şeffaf bir iletişim ve diyalog ilkesini oturtmak.

Amaçlar:

  • Toplumun içine yayılmış, herkese açık, İslami, şer’i ilimleri tanıtacak bir çerçeve hazırlamak.
  • Kız ve erkek öğrencilerin dini ilimler sahalarındaki maharetlerini geliştirmek. Kesintisiz olarak Hz. Peygambere varıncaya kadar Kur’anın tecvidli kıraatini ve hıfz edilmesini sağlamak yanında yine kesintisiz senetleriyle Peygamberimizin hadislerini öğrenmek. Ki; hayatta canlı olarak çıkan sorunları çözmekte asli kaynaklara başvurabilsinler. Ve Kur’anın dil yapısını sağlam ve köklü olarak öğrensinler. Ve dini ilimleri diğer dillere çevirmek için alıştırmalar yapsınlar.
  • İlmî, aydınlatıcı, toplumun her alanına yönelik kurslar vermekle topluma hizmet etmek. Ki bu kurslarla yoğun bir şekilde İslam dinini ve İslami ilimleri tanıtmakla, toplumdaki aşırı, karıştırıcı ve çirkin davranışları giderebilsinler. Bu temel görev yanında Avrupa toplumlarının oluşumları içinde sosyal ve dini barışı sağlamak için katkıda bulunmak.
  • Avrupada ve dünyada olan benzeri üniversite, enstitü ve gruplarla daima iletişim içinde olmak. İhtisas sahalarında bilgilerini onlarla takas etmek.
  • Enstitümüzün makale ve kitaplarını Arapçada ve diğer Avrupa dillerinde yayınlamak… Bu şekilde toplumun alanlarının çoğuna Enstitünün faydasını yaymak.

Enstitüde Dini İlimler Programı:

Enstitü, dini veya dine hizmet edecek konularda 18’e yakın madde üzerinde ders programı yapmıştır. Ki Enstitü ile aynı amaç hedefleyen Hollanda’daki İslam Üniversitesi Enstitü öğrencilerine İslami ilimler diplomasını versin. Bu da aşağıda gösterildiği üzere öğrenciler bütün bu maddelerde imtihanı kazandıktan sonra olur. Bu maddeler şunlardır:
Tecvid, senedli kıraat icazetı, metodik bir şekilde Kur’an hıfzı, belgeli Kur’an ilimleri veya Kur’an Tarihi ve Tefsir Usulü. Tefsir ve Tefsir çeşitleri, İslam Akaidi, Hadis Literatürü, Hadis Metni, senetli Hadis kitabı icazeti, Fıkıh, Usul-ul-fıkıh, Belagat, Tasavvuf, Nahiv, Sarf, Siret İslam Tarihi, Hitabet, Vaaz ve İletişim.. Bu maddelere bazen Mantık ve İslam Mezhepleri olmak üzere iki daha ilave edilir.

Enstitümüzün Eğitimindeki Bilimsel Yöntemi:

Enstitümüzün eğitimi, yoğunlaştırılmış dönemsel kurslara dayanır. Çünkü bu kurs yöntemi, en çağdaş yöntemdir. Avrupa müslümanı için en uygun olanıdır. Nitekim Avrupa üniversitelerinin çoğu bu yönteme dayanır. Arap memleketlerinde bir kısım dini müesseseler de bu yöntemi benimsemiştir. Çünkü icazet ve onay metodu çerçevesi içinde, en kısa zamanda âlimler bu şekilde yetişir ve mezun olur

Enstitümüzün Diplomaları ve Lisans Belgeleri:

Hollanda’daki İslami Üniversite, Enstitü tarafından planlanmış 18 maddede imtihanı kazananların diplomasını kabul eder. Bu imtihanı kazanma belgeleri, eğer hadis ve Kur’anla ilgili maddeler ise kendi hocaları tarafından imzalanır. Öğrenci yukarıda anlatılan 20 maddede de imtihanı kazanınca; Üniversiteden İslami İlimler diplomasını kazanır. Daha üst bir seviyede üniversitede okuma imkânını elde eder. Enstitüde okuduğu bütün maddelerden muaf olur.

Merkezin İletişim Adresleri:

Daha fazla bilgi için bu numara ve adreslerle iletişime geçmenizi rica ederiz: Telefon: 32.489.779.926 & 32.489.356.261 Fax: 10.484.314.731 e-posta: secretaris.iesi@gmail.com.